Dodání zdarma od 2 957,00 Kč
Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Předpisy

§ 1. Definice

 1. Řád - tento Řád, upřesňující pravidla pro uzavírání kupních smluv na dálku prostřednictvím Internetového obchodu, pravidla pro plnění těchto smluv, práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy na dálku a pravidla pro reklamační řízení. V rozsahu služeb poskytovaných elektronicky jsou Řádem předpisy uvedené v Čl. 8 zákona o poskytování elektronických služeb.
 2. Zákazník - fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, která s Prodávajícím uzavírá Smlouvu o prodeji na dálku.
 3. Spotřebitel - fyzická osoba, která uzavírá s podnikatelem právní obchod, který přímo nesouvisí s jeho obchodní nebo profesní činností.
 4. Fyzická osoba - fyzická osoba, která uzavírá kupní smlouvu na dálku přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá odborný charakter vyplývající zejména z předmětu jejího podnikání. činnosti, zpřístupněné na základě ustanovení o Centrální evidenci a informacích o podnikání.
 5. Podnikatel - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, které zákon přiznává způsobilost k právním úkonům, podnikající nebo odbornou činnost vlastním jménem.
 6. Prodejce:
  Przedsiębiorstwo Handlowe "EWIMAX" Stasiński Mariusz,
  tel. +48 692 244 454,
  biuro@ewimax.pl,
  NIP 779-219-14-32,
  REGON 301141532.
 7. Adresa sídla prodávajícího:
  Jana Kasprowicza 24,
  64-330 Opalenica .
 8. Internetový obchod - online služba provozovaná Prodávajícím, dostupná na elektronických adresách: https://www.ewimax.pl, jejímž prostřednictvím může Zákazník získat informace o Zboží a jeho dostupnosti a zakoupit si Zboží nebo objednat poskytnutí služby.
 9. Smlouva o prodeji na dálku - smlouva o prodeji zboží/smlouva o poskytování digitální služby nebo digitálního obsahu (pokud existuje), uzavřená prostřednictvím internetového obchodu.
 10. Zboží – movitá věc, kterou může Zákazník zakoupit v Internetovém obchodě.
 11. Digitální služba – služba, která Spotřebiteli umožňuje:
  1. vytváření, zpracování, ukládání nebo přístup k datům v digitální formě;
  2. společné používání dat v digitální podobě, která byla odeslána nebo vytvořena Spotřebitelem nebo jinými uživateli této služby;
  3. jiné formy interakce využívající data.
 12. Digitální obsah – data produkovaná a dodávaná v digitální podobě.
 13. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie Internetového obchodu – dokument upřesňující podrobná pravidla pro zpracování osobních údajů a používání souborů cookie. Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie tvoří přílohu 3 nařízení a jsou k dispozici na adrese https://www.ewimax.pl/cze-privacy-and-cookie-notice.html .
 14. Trvalé médium – znamená materiál nebo nástroj umožňující Zákazníkovi nebo Prodávajícímu uchovávat informace jemu osobně adresované způsobem, který umožňuje přístup k informacím v budoucnu po dobu odpovídající účelům, pro které jsou tyto informace poskytovány a který umožňuje reprodukci uložených informací v nezměněné podobě, zejména elektronické pošty.
 15. Elektronický objednávkový formulář - Prodávající poskytuje kupujícímu postup elektronické objednávky.
 16. Elektronický formulář pro vrácení – elektronický postup vrácení zboží poskytovaný prodávajícím kupujícímu; k dispozici na https://www.ewimax.pl/returns-open.php .
 17. Elektronický reklamační formulář - elektronický postup podání reklamace poskytovaný prodávajícím kupujícímu; k dispozici na https://www.ewimax.pl/rma-open.php .
 18. Odeslání objednávky – potvrzení objednávky Zákazníkem kliknutím na tlačítko „“, považováno za závazné prohlášení o vůli Zákazníka k uzavření Smlouvy o prodeji na dálku s Prodávajícím.
 19. Účet - soubor dat uložených v Internetovém obchodě a v IT systému Prodávajícího o daném Zákazníkovi a jím zadaných objednávkách a uzavřených smlouvách o prodeji na dálku, pomocí kterých může Zákazník zadávat objednávky a včas je rušit či upravovat a uzavírat kupní smlouvy na dálku.
 20. Názor objednávkové služby nebo názor na jednotlivé Zboží - subjektivní vyjádření a hodnocení udělované ve formě hvězdiček od 1 do 5.
 21. Objednávka předplatného - objednávka vytvořená automaticky v rámci Předplatného.
 22. Předplatné - elektronická služba umožňující automatické vytváření objednávek předplatného na konkrétní Zboží, v souladu s opakovatelností zvolenou Zákazníkem, bez nutnosti zadávat samostatné objednávky do konce Předplatného.
 23. Opakované platby - jedná se o platby zpracovávané v rámci platební služby IdoPay poskytované Provozovatelem a prováděné automaticky, v určitých cyklech, sloužící k úhradě Objednávek Předplatného na základě souhlasu uděleného Kupujícím při zahájení Předplatného (trvalý příkaz Držitele Karty ).
 24. Provozovatel - IdoPayments sp. z o. o. se sídlem spol. Piastów 30, 71-064 Szczecin, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem Szczecin-Centrum ve Štětíně, 13. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem 0000859711, NIP: 8522666251, REGON: 38370398 základní kapitál: 38370398 800 000,00. Doručovací adresa: al. Piastów 30, 71-064 Szczecin, také označovaný jako: „IdoPayments“, což je tuzemská platební instituce ve smyslu čl. 2 bod 16 zákona ze dne 19. srpna 2011 o platebních službách (Sbírka zákonů z roku 2020, bod 794, ve znění pozdějších předpisů) [dále: "UUP"].
 25. Karta – platební karta vydaná v rámci systémů Visa nebo International nebo Mastercard International, povolená předpisy těchto systémů provádět transakce bez fyzické přítomnosti.

§ 2. Obecná ustanovení

 1. Druhy a rozsah služeb poskytovaných elektronicky:
  1. uzavírání smluv o online prodeji – ohledně zboží prodávaného v internetovém obchodě,
  2. pravidla pro registraci a používání účtu v internetovém obchodě,
  3. přidávání názorů, komentářů a hodnocení - zákazník může ke své objednávce přidat názor nebo komentář,
  4. zasílání e-mailů, ve kterých Prodávající potvrdí přijetí objednávky, případné přijetí platby, přijetí objednávky ke zpracování.
 2. Používání Internetového obchodu je možné za předpokladu, že IT systém používaný Zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. Internetové prohlížeče v aktuální verzi, např.:
   • Firefox
   • Chrome
   • Microsoft Edge
  2. jakýkoli program pro prohlížení souborů PDF.
 3. Obsah zveřejněný na stránkách Internetového obchodu, včetně popisu Zboží a cen, představuje výzvu k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 4. Prodávající zpřístupňuje tato Pravidla a přílohy prostřednictvím odkazu na domovské stránce před, během a po uzavření Smlouvy o prodeji na dálku. Kupující si jej může stáhnout a vytisknout.
 5. Za účelem zajištění bezpečnosti přenosu zpráv a údajů v souvislosti s poskytovanými službami přijímá Internetový obchod technická a organizační opatření přiměřená úrovni zabezpečení poskytovaných služeb, zejména opatření k zamezení získávání a úprav neoprávněných osob. osobní údaje přenášené na internetu.

§ 3. Objednávky

 1. Objednávku v Internetovém obchodě můžete zadat prostřednictvím svého Účtu nebo zvolit možnost nákupu bez registrace, v takovém případě je vytvořen interní účet, na jehož základě si Zákazník může Účet vytvořit. Interní účet je udržován, dokud nejsou data vymazána ze systému nebo dokud není Účet zablokován.
 2. Nákup se provádí vyplněním elektronického objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách internetového obchodu. Vybrané Zboží se vybírá přidáním do košíku. V elektronickém objednávkovém formuláři je mimo jiné uvedeno: jaké Zboží, za jakou cenu a v jakém množství chce Zákazník objednat na jím určené místo. Zákazník podnikne příslušné technické kroky na základě zobrazených zpráv.
 3. Poté, co zákazník uvede všechny potřebné údaje, se zobrazí souhrn zadané objednávky. Souhrn objednávky bude obsahovat informace týkající se: identifikačních údajů prodávajícího, předmětu objednávky, jednotkové a celkové ceny objednaného zboží včetně nákladů na dodání a případných dalších nákladů, zvoleném způsobu platby, zvoleném způsobu doručení, dodací lhůta a náklady.
 4. Je-li předmětem smlouvy dodávka Digitálního obsahu nebo Digitálních služeb, které nejsou zaznamenány na hmotném nosiči, nebo služby poskytované elektronicky či na dálku – vyjadřuje Spotřebitel v dodatečném zaškrtávacím políčku potřebném k zadání objednávky a umístěném na Elektronickém objednávkový formulář: Souhlasím s dodáním digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, nebo se zahájením poskytování služby před uplynutím 14 dnů ode dne uzavření smlouvy a beru na vědomí ztrátu právo na odstoupení od smlouvy. Prodávající potvrdí přijetí výše uvedeného. souhlas e-mailem.
 5. Pro zadání Objednávky je nutné poskytnout osobní údaje označené v elektronickém objednávkovém formuláři jako povinné, přijmout obsah Pravidel a odeslat objednávku stisknutím tlačítka „“.
  1. Odeslání elektronického formuláře objednávky zákazníkem představuje závazné prohlášení o vůli uzavřít smlouvu o prodeji na dálku v souladu s obsahem těchto pravidel.
  2. Kupní smlouva na dálku se považuje za uzavřenou okamžikem, kdy prodávající přijme elektronický objednávkový formulář, což je potvrzeno zobrazením zprávy kupujícímu o přijetí objednávky a uvedením jejího čísla.
  3. Po uzavření Smlouvy o prodeji na dálku obdrží Zákazník e-mailem potvrzení zadané objednávky obsahující: potvrzení o přijetí objednávky a konečné potvrzení všech podstatných náležitostí Objednávky a všeobecné podmínky uzavřené Smlouvy o prodeji na dálku (Pravidla Internetový obchod spolu s Přílohami č. 1 a 2)., údaje prodávajícího, odpovědnost prodávajícího za kvalitu služby, služby poskytnuté prodávajícím po prodeji a způsob a důsledky odstoupení od smlouvy. Poučení o způsobu a důsledcích odstoupení od smlouvy je součástí přílohy č. 1.
  4. Do doby, než prodávající zahájí zpracování objednávky:
   1. Zákazník může svou objednávku změnit pomocí technického řešení dostupného na stránce elektronického objednávkového formuláře a celou objednávkovou cestu vyplnit znovu. Objednávka se mění zadáním nové, která nahradí dříve zadanou. Případně je platba provedená Zákazníkem zúčtována oproti nové objednávce a v případě přeplatku je vrácena na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena.
   2. Zákazník může svou objednávku zrušit výběrem možnosti „zrušit objednávku“ dostupné na stránce elektronického objednávkového formuláře.
  5. Pokud zákazník zruší objednávku, prodávající vrátí přijatou platbu do 3 pracovních dnů. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který použil Zákazník.
  6. Doba zpracování objednávky je od 1 do 10 pracovních dnů od data uzavření smlouvy.

§ 4. Platba

 1. Internetový obchod nabízí možnost provádění plateb formou předplatby, na dobírku (s platbou na účet po doručení)[iai :if_cash_on_delivery_available-end]. Možnost odložení platby je možná v situacích individuálně dohodnutých s Prodávajícím.
 2. Platbu za zboží je možné provést způsobem zvoleným při zadávání objednávky na elektronickém objednávkovém formuláři.
 3. Aktuálně dostupné platební metody ve formě plateb předem v Internetovém obchodě jsou dostupné na adrese https://www.ewimax.pl/cze-payments.html .

§ 5. Dodání

 1. Na elektronickém objednávkovém formuláři si Zákazník vybere způsob doručení zaškrtnutím provedeného výběru.
 2. V případě, že si zákazník zboží nevyzvedne, v důsledku čehož bude zboží vráceno prodávajícímu, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit poté, co zákazníka vyzve k plnění smlouvy v e-mailu uvedeném v nákupním procesu. Odstoupení od smlouvy se děje podáním prohlášení Zákazníkovi ve formě e-mailu.
 3. V situaci uvedené v bodě 2 je Prodávající povinen neprodleně vrátit Zákazníkovi platbu přijatou za Zákazníkem zakoupené Zboží.
 4. Aktuálně dostupné způsoby doručení v online obchodě jsou dostupné na adrese https://www.ewimax.pl/cze-delivery.html .

§ 6. Odstoupení od smlouvy - elektronický formulář pro vrácení zboží

 1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu o prodeji na dálku, od ní může odstoupit bez udání důvodu do 14 dnů. V případě odstoupení od kupní smlouvy na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.
 2. Právo odstoupit od smlouvy za podmínek uvedených v odstavcích 6 a 7 těchto Pravidel se vztahuje i na fyzické podnikatele. Pokud je Spotřebitelem uveden v odstavcích 6 a 7 těchto Pravidel, rozumí se tím také Fyzická osoba – podnikatel.
 3. V případě odstoupení od smlouvy nese Spotřebitel pouze přímé náklady na vrácení Zboží.
 4. Prohlášení spotřebitele musí jasně vyjadřovat jeho vůli odstoupit od smlouvy, zejména spotřebitel může:
  1. použijte elektronický formulář pro vrácení dostupný na webových stránkách internetového obchodu: https://www.ewimax.pl/returns-open.php .
  2. odstoupit od smlouvy prostřednictvím formuláře pro odstoupení od smlouvy uvedeného v příloze č. 2 - odesláním na adresu sídla prodávajícího.
  3. Prodávající neprodleně potvrdí na trvanlivém nosiči skutečnost, že obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy podané způsobem uvedeným v bodech 1 a 2.
 5. Pro dodržení lhůty stačí prohlášení odeslat před jeho uplynutím.
 6. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:
  1. u smlouvy, při jejímž plnění prodávající dodá věc, přičemž je povinen převést její vlastnické právo - od Spotřebitele nebo jím určené třetí osoby jiné než dopravce přebírající zboží, a jde-li o smlouvu, která:
   1. zahrnuje mnoho položek, které jsou dodávány samostatně, v dávkách nebo po částech – od převzetí poslední položky, šarže nebo části;
   2. spočívá v pravidelném doručování věcí po stanovenou dobu – od převzetí první věci;
  2. u ostatních smluv - ode dne uzavření smlouvy.
 7. Formulář prohlášení o odstoupení od smlouvy (Příloha č. 2 těchto Pravidel) a informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy (Příloha č. 1 těchto Pravidel) jsou poskytovány v elektronické podobě.
 8. V případě odstoupení od smlouvy o dodávce Digitálního obsahu nebo Digitální služby může Prodávající zabránit Spotřebiteli v dalším užívání Digitálního obsahu nebo Digitální služby, zejména tím, že Spotřebiteli znemožní přístup k Digitálnímu obsahu nebo Digitální službě.
 9. V případě odstoupení od Smlouvy o dodávce Digitálního obsahu nebo Digitální služby je Spotřebitel povinen tento Digitální obsah nebo Digitální službu přestat používat a zpřístupňovat třetím osobám.
 10. Právo na odstoupení od kupní smlouvy na dálku se nevztahuje na smlouvy uvedené v čl. 38 zákona ze dne 30. května 2014 (Sbírka zákonů z roku 2019, bod 134) o právech spotřebitelů, mimo jiné . Uspořádat:
  1. za poskytování služeb, za které je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající službu plně provedl s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování služby informován, že poté, co Prodávající dokončil služby, ztratí právo na odstoupení od smlouvy a tuto skutečnost vzal na vědomí.
  2. ve kterém cena nebo odměna závisí na výchylkách finančního trhu, které nemá podnikatel pod kontrolou a ke kterým může dojít před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;
  3. jehož předmětem je nepřefabrikovaný předmět vyrobený podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. jejímž předmětem je věc dodávaná v uzavřeném obalu, kterou nelze po otevření zásilky vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, byla-li zásilka po doručení otevřena;
  5. jehož předmětem jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v uzavřeném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen;
  6. na dodávku Digitálního obsahu nedodaného na hmotném nosiči, za který je Spotřebitel povinen zaplatit cenu, pokud Prodávající zahájil poskytování s výslovným a předchozím souhlasem Spotřebitele, který byl před zahájením poskytování informován, že po prodávající dokončil poskytování, ztratí právo na odstoupení od smlouvy a akceptoval, že toto je pro vaši informaci;
  7. jehož předmětem je věc, která se rychle kazí nebo má krátkou dobu použitelnosti, a u které jsou předmětem služby věci, které jsou po dodání svou povahou neoddělitelně spojeny s jinými věcmi;
  8. na doručování novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smluv o předplatném;
  9. uzavřeno veřejnou dražbou;
  10. na poskytování ubytovacích služeb pro jiné než bytové účely, přepravu zboží, pronájem automobilů, stravování, služby související s rekreací, zábavou, sportovními nebo kulturními akcemi, je-li ve smlouvě určen den nebo období poskytnutí služby;
  11. ve které jsou předmětem služby alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavírání kupní smlouvy a jejichž dodání může proběhnout až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výchylkách trhu, které podnikatel nemůže ovlivnit;

§ 7. Účinky odstoupení od smlouvy

 1. Prodávající do 14 dnů ode dne doručení prohlášení o odstoupení od smlouvy o prodeji zboží vrátí spotřebiteli všechny platby, které uhradil, včetně nákladů na dodání odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání nabízenému prodávajícím. .
  1. Vrácení peněz bude provedeno stejným způsobem platby, který použil Spotřebitel.
  2. Pokud spotřebitel využije k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy elektronický formulář pro vrácení, budou mu finanční prostředky vráceny zvoleným způsobem a na bankovní účet uvedený spotřebitelem.
  3. Pokud Prodávající nenabídl, že si Zboží od Spotřebitele vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb přijatých od Spotřebitele do doby, než obdrží Zboží zpět nebo Spotřebitel neprokáže jeho zaslání zpět, podle toho, která událost nastane dříve.
 2. Prodávající může spotřebiteli nabídnout, že si věc vyzvedne sám. Pokud však prodávající takový návrh nepodá, měl by spotřebitel vrátit věc prodávajícímu (nebo osobě pověřené prodávajícím k jejímu vyzvednutí) neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy. smlouva. Pro dodržení lhůty stačí vrátit věci před jejím uplynutím. Zboží, které Spotřebitel vrací, zašlete na adresu sídla Prodávajícího.
 3. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku jeho užívání nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a fungování zboží.
 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, pokud jsou digitální obsah nebo digitální služba poskytovány výměnou za zaplacení ceny a rozpor digitálního obsahu nebo digitální služby se smlouvou je nepodstatný.
 5. Prodávající může požadovat vrácení hmotného nosiče, na kterém byl digitální obsah dodán, do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy. Spotřebitel vrací nosiče neprodleně a na náklady Prodávajícího.
 6. Prodávající je povinen vrátit cenu pouze zčásti odpovídající Obsahu nebo Digitální službě, která je v rozporu se smlouvou, a povinnost poskytnout Digitální obsah nebo Digitální službu odpadla v důsledku odstoupení od smlouvy.

§ 8. Stížnost

 1. Reklamaci vady Zboží nebo nesouladu Zboží s uzavřenou Smlouvou o prodeji na dálku lze uplatnit:
  1. prostřednictvím elektronického formuláře stížnosti;
  2. písemně na adresu sídla Prodávajícího nebo e-mailem na adresu biuro@ewimax.pl.
 2. V oznámení by měla být uvedena vada, o které se Kupující domnívá, že zboží má, požadavky vůči Prodávajícímu a pokud možno závadu zdokumentovat a doložit doklad o koupi Zboží v Internetovém obchodě. Prodávající je povinen odpovědět na reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení. Pokud se ve výše uvedené lhůtě neozve, má se za to, že reklamaci přijal. Prodávající poskytne kupujícímu odpověď na reklamaci písemně nebo na trvanlivém médiu.
 3. Kroky, které musí Kupující učinit pro uplatnění reklamace, včetně způsobu doručení reklamovaného Zboží Prodávajícímu, jsou uvedeny v jednotlivých fázích Elektronického reklamačního formuláře.
 4. Pokud Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou: náklady na výměnu, opravu, včetně nákladů na dopravu související s reklamací Zboží, hradí Prodávající.
 5. Prodávající odpovídá spotřebiteli a fyzickému podnikateli za nesoulad Zboží se Smlouvou o prodeji na dálku za podmínek vyplývajících ze zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitele.
  1. Prodávající odpovídá za nesoulad zboží se smlouvou o prodeji na dálku existující v době jeho dodání a zveřejněnou do dvou let od tohoto okamžiku, pokud není prodávajícím určená doba použitelnosti zboží delší.
  2. Prodávající opraví nebo vymění Zboží do 14 dnů ode dne přijetí reklamace. Náklady na opravu nebo výměnu, včetně zejména nákladů na poštovné, dopravu, práci a materiál, nese prodávající.
  3. Spotřebitel poskytuje Prodávajícímu Zboží, které je předmětem opravy nebo výměny. Prodávající odebírá Zboží na vlastní náklady.
 6. Prodávající je povinen dodat Zboží bez vad a odpovídá Podnikateli za vady zakoupeného Zboží za podmínek stanovených občanským zákoníkem.
 7. Poskytování digitálního obsahu nebo digitální služby spotřebiteli nebo fyzickému podnikateli probíhá za podmínek vyplývajících ze zákona ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů.
  1. Digitální obsah se považuje za dodaný, když je digitální obsah nebo prostředky, kterými je digitální obsah přístupný nebo stahovaný, zpřístupněny spotřebiteli nebo fyzické či virtuální zařízení, které si spotřebitel pro tento účel nezávisle vybral, nebo když spotřebitel nebo k takovému zařízení, získali k němu přístup.
  2. Digitální služba se považuje za dodanou, když k ní přistupuje Spotřebitel nebo fyzické či virtuální zařízení, které si Spotřebitel pro tento účel nezávisle vybral.
  3. Prodávající uvede Digitální obsah nebo Digitální službu do souladu se smlouvou do 21 dnů od okamžiku, kdy byl Prodávajícím Spotřebitelem informován o nesouladu se smlouvou, a to bez nadměrných nepříjemností pro spotřebitele s ohledem na jejich povahu a účel, ke kterému se používají. Náklady na uvedení Digitálního obsahu nebo Digitální služby do souladu se Smlouvou nese Prodávající.

§ 9. Názory

 1. Vyjádření k vyřízení objednávky nebo vyjádření ke zboží lze vyjádřit při návštěvě Internetového obchodu kliknutím na rozhraní umístěné u zboží nebo kliknutím na odkaz v e-mailu. Přidání názoru je dobrovolné a bezplatné. V rámci jedné objednávky - Zákazník může přidat výše uvedené Stanovisko pouze jednou.
 2. V rámci výše zmíněného Zákazník může k názoru přiřadit hodnocení 1 až 5 hvězdiček a přidat slovní vyjádření omezené na 65 535 slovních znaků.
 3. Hodnocení jsou uložena a veřejně prezentována na webových stránkách internetového obchodu a také na webových stránkách https://zaufaneopinie.idosell.com a https://trustedreviews.idosell.com .
 4. Prodávající ověřuje Stanoviska pomocí e-mailové adresy použité v nákupním procesu daného Zboží. Názor zveřejněný osobou pomocí e-mailové adresy použité v nákupním procesu je na stránkách Obchodu označen komentářem „názor potvrzen nákupem“. Jakýkoli jiný názor je označen jako „názor nepotvrzený nákupem“.
 5. Prodávající může k danému Zboží zveřejňovat Názory z jiných internetových obchodů.
 6. Prodejce nemění Stanovisko z hlediska obsahu ani udělených hvězdiček.
 7. Kupující je výhradně a nezávisle odpovědný za prohlášení učiněné jako součást Stanoviska. Prodávající je oprávněn odstranit Stanoviska podle ustanovení zákona a tohoto řádu.
 8. Je nepřijatelné zveřejňovat obsah obsahující nepravdivé, zavádějící, vulgární, agresivní, urážlivé informace nebo informace, které jsou zjevně považovány za odporující slušnosti. Je také nepřijatelné zveřejňovat nezákonný obsah, který porušuje práva třetích stran nebo představuje akt nekalé soutěže.
 9. Zákazník se zavazuje nezveřejňovat obsah, který obsahuje odkazy na externí webové stránky, které mají propagační nebo reklamní charakter nebo obsahují osobní údaje třetích osob.
 10. Na výslovnou žádost Zákazníka může být obsah Názoru ostatním uživatelům Obchodu skryt, udělené hvězdičkové hodnocení se však započítává do celkového hodnocení Obchodu a Zboží.

§ 10. Duševní vlastnictví

 1. Zákazník prohlašuje, že nemá nárok na žádná práva, včetně práv autorských nebo souvisejících, k jím zveřejněným Hodnocením a prohlášením, kromě práva užívat Internetový obchod způsobem uvedeným v Pravidlech. Zákazník nemá právo na jakékoli nahrávání, reprodukci, zpřístupňování, zveřejňování nebo šíření obsahu, pokud takové právo nevyplývá ze zákonných ustanovení nebo z Předpisů.
 2. Zákazník nemá právo na jakékoli zásahy do obsahu, zejména není oprávněn zasahovat do obsahu, struktury, formy, grafiky, ovládacího mechanismu či jiných prvků Internetového obchodu.
 3. Zveřejněním Názorů v Internetovém obchodě, které představují díla ve smyslu zákona ze dne 4. února 1994 o autorském právu a právech souvisejících, Zákazník uděluje Prodávajícímu nevýhradní a bezplatnou a časově a územně neomezenou licenci k užití těchto děl Prodávajícím spolu s právem na udělení podlicence, která zahrnuje zpřístupnění díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup na místě a v čase, který si zvolí (Internet). Licence se uděluje pro všechny oblasti využití známé v době udělení, zejména pro následující oblasti využití:
  1. v oblasti záznamu a rozmnožování díla jakoukoliv technikou - zejména tiskem, reprografií, magnetickým záznamem, digitálními technikami, t. sítě, na těchto webových stránkách a souvisejících online službách, jakož i reprodukce, nahrávání, použití na internetu, reklama, reprodukce nahrávek v elektronické podobě v paměti počítače a v interních a externích sítích,
  2. užití celku nebo fragmentů nebo jakýchkoli prvků díla s možností úprav vyplývajících z povahy daného internetového média - ve všech publikacích, zejména online, digitálních, v bulletinech a informacích, samostatně nebo v kombinaci s jinými díly nebo fragmenty děl; použití zcela nebo zčásti k propagaci a reklamě, zejména ve formě audiovizuální, zvukové a mediální reklamy.
  3. v rámci obchodu s originálem nebo kopiemi, na kterých bylo dílo zaznamenáno - uvádění na trh, půjčování, půjčování originálu nebo kopií,
  4. v rámci rozšiřování díla jiným než výše uvedeným způsobem - veřejným předváděním, vystavováním, vystavováním, rozmnožováním, vysíláním a převysíláním, jakož i zpřístupňováním díla veřejnosti tak, aby k němu měl každý přístup. místo a čas dle vlastního výběru,
  5. použití děl pro propagační a marketingové účely;
 4. Smazání Účtu Zákazníkem nebo Názoru v souladu s kapitolou 9 bod 8 nemá vliv na platnost výše uvedené licence.

§ 11. Pravidla prodeje v modelu předplatného

 1. Elektronickou službu formou Předplatného může Prodávající poskytnout Kupujícímu.
 2. Použití Předplatného umožňuje cyklické doručování vybraného Zboží v intervalech určených Zákazníkem, aniž by bylo nutné provádět následné objednávky až do konce Předplatného. Platba za Předplatné probíhá výhradně pomocí mechanismu opakovaných plateb a pouze prostřednictvím jedné Karty.
 3. Odpojením Karty od Předplatného končí Předplatné.
 4. Transakce v rámci Opakovaných plateb budou provedeny pouze po předchozí registraci Držitele Karty na webových stránkách Provozovatele (resp. subjektu, jehož prostřednictvím Provozovatel Transakce vyřizuje). Registrace bude mít za cíl ověřit, že Zákazník objednávající Opakovanou platbu je oprávněným držitelem Karty, která bude účtována. Před registrací Karty na transakčním webu je Zákazník povinen udělit souhlas s pravidelným účtováním poplatků aktivací služby Opakované platby. Souhlas je uložen na webových stránkách Provozovatele.
 5. Kupující vytvoří Předplatné výběrem této formy nákupu v elektronickém objednávkovém formuláři. Potvrzení o vytvoření Předplatného je neprodleně zasláno na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou při zadávání první objednávky předplatného.
 6. Zákazník spravuje Předplatné prostřednictvím Účtu podle dostupných možností.
 7. Předplatné se uzavírá na dobu neurčitou.
 8. Zákazník může předplatné kdykoli ukončit. Ukončení Předplatného Zákazníkem se rovná odvolání souhlasu s dalšími poplatky v rámci Opakovaných plateb. V této situaci nebude vytvořena další objednávka předplatného. Pokud Předplatné skončí po datu uvedeném v e-mailu uvedeném v bodě 11, bude aktuální Objednávka předplatného dokončena jako poslední.
  a). Předplatné je ukončeno tak, že Kupující zvolí možnost „Ukončit předplatné“ v nastavení daného Předplatného, ​​které je dostupné po přihlášení Zákazníka ze svého Účtu.
  b). Kupující může předplatné ukončit také e-mailem kontaktováním personálu obchodu biuro@ewimax.pl.
 9. Prodávající má právo předplatné ukončit a informuje o tom kupujícího e-mailem nebo telefonicky nejméně 7 dní předem. V této situaci nebudou finanční prostředky účtovány na kartu a nebudou vytvářeny žádné další objednávky předplatného.
 10. Prodávající je oprávněn v průběhu Předplatného měnit ceny Zboží, o čemž je Kupující informován v e-mailové korespondenci uvedené v bodě. 11.
 11. O vytvoření Objednávky Předplatného zašle Prodávající Kupujícímu e-mail s uvedením jejího předmětu, množství, ceny (včetně případné změny ceny), termínu dokončení a termínu plánovaného čerpání prostředků z Karty - nejpozději do 3 dny před výběrem prostředků z Karty. Prodávající dále informuje Kupujícího o možnosti ukončení Předplatného připojením odkazu na nastavení umožňující ukončení daného Předplatného z úrovně Zákaznického účtu a datem, ke kterému nabude účinnosti. Pokud je Předplatné ukončeno po datu uvedeném v e-mailu, bude mít ukončení vliv na následné objednávky předplatného. To znamená, že Předplatné skončí, ale aktuální Objednávka Předplatného bude splněna jako poslední.
 12. Pokud se pokus o dobití Karty nezdaří, bude Zákazník informován e-mailem, že platbu nelze vyzvednout. Mezi možné důvody nevyzvednutí platby patří: nedostatek finančních prostředků na Kartě, vypršení platnosti Karty nebo technické problémy.
 13. Vypršení platnosti Karty spojené s Předplatným nebo nemožnost autorizovat platební příkaz z jiných důvodů má za následek ukončení Předplatného.
 14. Objednávka předplatného bude zpracována až po úspěšném odepsání prostředků z Karty.
 15. Ukončení Předplatného má za následek okamžité ukončení kupní smlouvy na Zboží.

§ 12. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Podmínky použití jsou účinné od 2011.11.01.
 2. Pokud se některé z ustanovení těchto Pravidel změní nebo zruší rozhodnutím příslušného orgánu nebo soudu, zůstávají zbývající ustanovení v platnosti a jsou pro Prodávajícího a Zákazníka závazná.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo tyto předpisy změnit. Všechny smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti nových předpisů se realizují na základě předpisů platných ke dni uzavření smlouvy.
 4. Rozhodným právem pro řešení jakýchkoli sporů souvisejících s Nařízeními je polské právo. Tyto spory bude řešit místně příslušný soud. Zákazník, který je Spotřebitelem, může využít i mimosoudní způsoby vyřizování stížností a vymáhání reklamací. Veškeré informace o mimosoudních způsobech vyřizování stížností a vymáhání nároků lze získat na webových stránkách Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele na adrese: www.uokik.gov.pl. Zároveň bychom Vás rádi informovali, že uvedená řízení jsou dobrovolná a obě strany s nimi musí souhlasit.
 5. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 bychom Vás rádi informovali, že platforma pro online systém řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli je dostupná na http:// ec.europa.eu/consumers/odr na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je webová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb.

§ 13. Příloha 1 – Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

 1. Spotřebitel a Fyzická osoba – podnikatel má právo odstoupit od smlouvy za následujících podmínek.
  Máte právo odstoupit od této smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech:
  1. v případě kupní smlouvy ode dne, kdy jste se dostali k věci nebo kdy věc získala do držení vámi určená třetí strana jiná než dopravce;
  2. v případě smlouvy, která vás zavazuje převést vlastnické právo k několika věcem, které jsou dodávány odděleně ode dne, kdy jste získali poslední věc nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste uvedli, získala do vlastnictví poslední položka;
  3. v případě smlouvy, která vás zavazuje převést vlastnické právo k položkám dodaným v dávkách nebo částech ode dne, kdy jste získali poslední dávku nebo část do držení nebo kdy se do držení dostala vámi určená třetí strana jiná než dopravce poslední šarže nebo části;
  4. v případě smluv o pravidelném doručování zásilek na určitou dobu ode dne, kdy jste získali první věc nebo kdy třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste určili, získala první věc do držení položka;
  5. u smluv, jejichž předmětem je poskytování služeb nebo digitálního obsahu, které nejsou poskytovány na hmotném nosiči - ode dne uzavření smlouvy.
 2. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte informovat: Przedsiębiorstwo Handlowe "EWIMAX" Stasiński Mariusz, Jana Kasprowicza 24, 64-330 Opalenica , tel. +48 692 244 454, biuro@ewimax.pl svého rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem).
 3. Můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné.
 4. Můžete také vyplnit elektronický formulář pro vrácení, který je k dispozici na webu online obchodu: https://www.ewimax.pl/returns-open.php . Pokud této možnosti využijete, obratem Vám zašleme potvrzení o přijetí informace o odstoupení od smlouvy na trvanlivém nosiči.
 5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy zašlete informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy.
 6. Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás přijali, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vaší volby jiného než nejlevnějšího námi nabízeného způsobu standardního dodání), neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí uplatnit právo na odstoupení od této smlouvy. Platbu vrátíme pomocí stejných platebních metod, které jste použili při původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným řešením.
 7. V případě smluv vyžadujících převod vlastnického práva k věcem, u kterých jsme nenabídli vyzvednutí zboží v případě odstoupení od smlouvy - zadržíme vrácení peněz, dokud zboží neobdržíme nebo dokud neobdržíme doklad o jeho vrácení podle toho, která událost nastane jako první.
 8. Vrácenou položku zašlete prosím neprodleně na následující adresu: Przedsiębiorstwo Handlowe "EWIMAX" Stasiński Mariusz, Jana Kasprowicza 24, 64-330 Opalenica , v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nás informovali nás o odstoupení od této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud zboží vrátíte před uplynutím 14denní lhůty. Budete muset nést přímé náklady na vrácení položek.
 9. Vzhledem k váze a rozměrům Zboží může být v případě odstoupení od smlouvy zaslání Zboží zpět spojeno s vyššími náklady než běžná zásilka poštou. Pokud chcete využít služeb kurýrních společností, může být nutné zaslat zásilku na paletě, což je dražší než běžná poštovní zásilka.

§ 14. Příloha 2 – Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy

pixel
IdoSell Trusted Reviews
4.82 / 5.00 1257 reviews
IdoSell Trusted Reviews
2024-06-24
Doporučuji.
2024-03-03
Spokojenost :)